Integritets- & Cookiepolicy

Information om Tax & Legals behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig vid åtgärder för direktmarknadsföring och

2020-03-13

Information om vår personuppgiftsbehandling

Detta integritetsmeddelande beskriver Thomasson Tax & Legal AB:s (org. nr 556689-8350) respektive Adnervik Tax & Legal KB:s (org. nr 969741-5090) personuppgiftsbehandling i egenskap av personuppgiftsansvariga (nedan ”Tax & Legal”, ”oss” eller ”vi”), och riktar sig till dig som besöker och kontaktar oss på vår webbplats, representerar en befintlig eller potentiell kund, får nyhetsbrev/marknadsföringsutskick eller deltar på events.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Syftet med detta integritetsmeddelande är att du ska få tillräcklig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen. För information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som kundföreträdare inom ramen för vår uppdragsverksamhet hänvisar vi till separat integritetsmeddelande.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Du som besöker och kontaktar oss via vår webbplats

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker och interagerar med vår webbplats.

 • För att kommunicera med och besvara frågor från dig
  Syfte: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig och besvara frågor från dig när du interagerar med oss, t.ex. om vi får en fråga från dig gällande vårt tjänsteutbud.
  Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn, e-postadress, adress, telefonnummer (arbete) och annan information som du lämnar till oss (t.ex. avdelningstillhörighet och befattning).
  Laglig grund: Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och hantera frågor från dig.
  Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt syfte och kommer därefter gallra personuppgifterna, såvida vi inte har ett annat syfte enligt detta integritetsmeddelande.
 • Kampanjhantering och personalisering av vår webbplats
  Syfte: Vid besök på vår webbplats kan information från webbläsare/enhet hämtas och lagras, vanligtvis genom cookies, i syfte att optimera både funktion och upplevelse av webbplatsen.
  Kategorier av personuppgifter: Informationen består av besökarens preferenser och information om från vilken enhet besöket sker. Sådan information kan vara uppgifter om användning av webbplatsen, trafikdata (t.ex. IP-adress och enhetsmodell) och datatrafikkälla (t.ex. om du klickat dig vidare till vår webbplats genom kampanjer).
  Laglig grund: Denna personuppgiftsbehandling grundar sig på vårt berättigade intresse. Du kan närsomhelst motsätta dig denna behandling genom att anpassa dina cookiepreferenser.
  Lagringstid och/eller kriterier: Såvida du inte justerat dina cookiepreferenser, behandlar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt syfte och kommer därefter gallra personuppgifterna, såvida vi inte har ett annat syfte enligt detta integritetsmeddelande.
 • Användning av, felsökning och förande av statistik för vår webbplats
  Syfte: Vi behandlar viss information om webbplatsbesökare för att kunna använda vår webbplats som tilltänkt, för att föra statistik och utföra felsökning.
  Kategorier av personuppgifter: Personuppgifter samlas in via cookies och utgörs t.ex. av IP-adress, enhetsmodell och datatrafikkälla (t.ex. om du klickat dig vidare till vår webbplats genom kampanjer).
  Laglig grund: Vi behandlar sådana personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att kunna förbättra webbplatsen. Du kan närsomhelst motsätta dig denna behandling genom att anpassa dina cookiepreferenser.
  Lagringstid och/eller kriterier: Såvida du inte justerat dina cookiepreferenser, behandlar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt syfte och kommer därefter gallra personuppgifterna, såvida vi inte har ett annat syfte enligt detta integritetsmeddelande.

 

Du som representerar en potentiell kund, får nyhetsbrev/marknadsföringsutskick eller deltar på events

 • Kontakt med dig som företrädare för en potentiell kund
  Syfte: För att vi ska kunna marknadsföra våra tjänster, identifiera nya kunder och skapa offerter i vår säljprocess, behandlar vi dina personuppgifter som företrädare för en potentiell kund. Vi använder t.ex. sammanställningar av publika källor och databaser samt sociala medier för att identifiera företrädare för potentiella kunder.
  Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn, e-postadress, adress, telefonnummer (arbete) och uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. Vi noterar även om intresse finns från dig.
  Laglig grund: Vi baserar denna behandling, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att identifiera nya kunder för att kunna marknadsföra vårt tjänsteutbud till dessa.
  Lagringstid och/eller kriterier: Personuppgifterna sparas i våra CRM- och offertsystem. Som företrädare för en potentiell kund kan du alltid be oss avregistrera dig.
 • Marknadsföringsutskick
  Syfte: Tax & Legal behandlar personuppgifter för att erbjuda informations- och marknadsutskick till företrädare för befintliga och potentiella kunder. Personuppgifterna samlas in direkt från företrädare för befintliga och potentiella kunder, t.ex. i samband med event, genom cookies eller genom publika källor och databaser. Informationen lämnas per telefon, brev, e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar, samt genom annonsering.
  Kategorier av personuppgifter: Personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, adress, telefonnummer (arbete) samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. Vi behandlar även information om webbplatsbesökares användning, klick på hemsidan, trafikdata (IP-adress och enhetsmodell) och datatrafikkälla (t.ex. om du klickat dig vidare till vår webbplats genom kampanjer) genom cookies för att optimera marknadsföringen.
  Laglig grund: Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna ge information om och marknadsföra våra tjänster.
  Lagringstid och/eller kriterier: Personuppgifterna kommer att sparas tills syftet med dessa är uppfyllt. Du kan alltid be oss avregistrera dig. Vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för detta syfte.
 • Genomförande av marknadsaktivitet och events
  Syfte: Vi kan ta kontakt med dig som företrädare för befintliga eller potentiella kunder i syfte att bjuda in till marknadsaktiviteter (event, föreläsning, seminarium eller liknande). Vi behandlar personuppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra aktiviteten, för att följa upp deltagande och kunna rikta marknadsföring.
  Kategorier av personuppgifter: Vi behandlar namn, e-postadress, adress, telefonnummer (arbete) samt andra relevanta kontaktuppgifter som du gett oss, som vi samlat in från publika källor och databaser, eller från våra CRM-system om du är en befintlig kundföreträdare, i syfte att kunna skicka ut kallelse, deltagarförteckning samt material inför och efter aktiviteten.
  Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter enligt vårt berättigade intresse av att kunna informera om events som vi anordnar, genomföra eventet och för att kunna rikta erbjudande om våra tjänster till deltagarna.
  Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att genomföra eventet. Deltagarlistan sparas för administration och uppföljning för att vi ska kunna rikta marknadsföring till deltagare om våra tjänster. Du kan närsomhelst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för detta syfte och vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter, såvida vi inte har ett annat syfte enligt detta integritetsmeddelande.
 • Specifikt om kostpreferenser vid events
  Syfte och kategorier av personuppgifter: För det fall måltider serveras under aktiviteter som anordnas av oss kommer vi att fråga om du har några specifika kostpreferenser.
  Laglig grund: Denna personuppgiftsbehandling grundar vi på ditt frivilliga samtycke. Det är helt frivilligt om du vill ge oss denna information och du kan närsomhelst kontakta oss för att återta ditt samtycke.
  Lagringstid och/eller kriterier: Vi kommer inte att spara dessa preferenser längre än för att genomföra eventet och kommer att radera dessa direkt efter eventet.
 • Medieproduktion för marknadsföring
  Syfte: För att marknadsföra och sprida kunskap om vår verksamhet kan vi, om du samtyckt, komma att behandla personuppgifter i form av bilder, ljudupptagningar, poster och länkar till sociala medier och publicering av artiklar på vårt intranät och på våra webbplatser.
  Kategorier av personuppgifter: Personuppgifter som vi behandlar utgör bilder, filmer, ljudupptagningar, information som finns i artiklar som vi publicerar (t.ex. namn och titel samt användarnamn på sociala medier) och som vi samlar in direkt från dig eller genom fotografer som vi anlitar.
  Laglig grund: Vi baserar behandlingen på ditt samtycke, och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
  Lagringstid och/eller kriterier: Behandlingen kommer att ske tills dess att vi uppfyllt syftet, eller tills dess att samtycket har återkallats. För det fall media har publicerats på sociala medier och liknande, och du återtar ditt samtycke, kommer vi att ta bort uppgifterna från de kanaler som vi har kontroll över och är personuppgiftsansvarig för. Vi ansvarar dock inte för media som redan publicerats och spridits på ytterligare sidor, som är under tredjeparts kontroll och personuppgiftsansvar.

 

Överföring och utlämning av personuppgifter

Personuppgiftsbiträden

För att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling anlitas tjänste- och systemleverantörer av IT, webbplats, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag (personuppgiftsbiträden). Våra personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och är även skyldiga enligt lag att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

Andra personuppgiftsansvariga och myndigheter

Vi kan i förekommande fall lämna ut personuppgifter även till andra mottagare än de som angivits ovan, som agerar som självständiga personuppgiftsansvariga (t.ex. när vi bokar events och aktiviteter med externa organisatörer), samt till andra mottagare för att följa tillämplig lagstiftning, en begäran/föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Överföring till tredje land utanför EU/EES

Vi strävar efter att behandla alla uppgifter inom EU, men kan i vissa fall komma att överföra personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES-området och som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som inom EU. För att säkerställa att personuppgifterna är tillräckligt skyddade kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler (tillgängliga här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en), eller se till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats, såsom t.ex. EU-U.S. Privacy Shield, tillgänglig här: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter förknippade med hur vi behandlar dina personuppgifter, nämligen:

 • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – du har rätt att begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, t.ex. genom att begära ett s.k. registerutdrag.
 • Rätt till rättelse – om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära rättelse av eller komplettera dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål – du kan närsomhelst avregistrera dig från utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.
 • Rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på Tax & Legals berättigade intresse – du har i vissa fall rätt att motsätta dig vår personuppgiftsbehandling, och vi kommer då inte att fortsätta med behandlingen om vi inte har skäl som överväger ditt integritetsintresse.
 • Begränsning av behandlingen – du kan begära begränsning om du t.ex. anser att personuppgifterna är felaktiga eller om du anser att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas.
 • Rätt till radering – du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, t.ex. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas för eller om du anser att behandlingen är oförenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Rätt till dataportabilitet – du har även i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet) för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke – du kan närsomhelst återkalla ett samtycke och vi kommer då att sluta behandla personuppgifterna för det syftet.

Cookies

För information om hur vi använder cookies, vilka cookies vi använder och hur du kan ställa in dina val av placering av cookies, vänligen se vår information om användning av cookies.

Kontaktperson vid frågor

Har du frågor kan du kontakta oss via admin@taxlegal.se eller Personuppgiftsombudet, Tax & Legal, Studentgatan 1, 211 34 Malmö Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen: www.datainspektionen.se) vid klagomål.

Senast uppdaterad: fredagen den 13 februari 2020

Cookiepolicy

Vi använder cookies på taxlegal.se för att se till att du kan ta del av alla funktioner på vår webbplats och få innehåll som är anpassat för dig. Cookies hjälper oss också att samla in statistik för att kunna förbättra webbplatsen löpande. Om du vill blockera cookies kan du göra det i din webbläsare.

2020-03-13

Information om vår användning av cookies

Denna cookieinformation förklarar hur vi på Thomasson Tax & Legal AB:s respektive Adnervik Tax & Legal KB:s (nedan “Tax & Legal”, “oss” eller “vi”) använder cookies och din möjlighet att välja hur de ska användas. Se även vårt integritetsmeddelande om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies, web beacons, pixlar och andra liknande tekniker (s.k. “cookies”) på våra webbsidor taxlegal.se, i vår affärsplattform MyBusiness och i vårt e-postverktyg för att du ska kunna ta del av våra funktioner, för att kunna erbjuda dig en bättre användarupplevelse och för att se vilka meddelanden som öppnats i vår e-postverktyg. Med hjälp av cookies kan vi komma ihåg dina preferenser under en tid, så att du inte behöver ställa in dem på nytt varje gång du besöker oss. Cookies hjälper oss också att samla in statistik för att kunna förbättra våra tjänster, analysera användning av våra webbplatser och mäta hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är. Vi använder även cookies för att tillhandahålla digital signatur av uppdragsavtal med våra kunder.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår eller våra partners webbserver och sparas på din enhet (t.ex. din mobil) eller i din webbläsare. Web beacons (inkl. pixlar) är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post som vi skickar till dig och som genererar information om din enhet (t.ex. IP-adress, URL, hur länge ett besök varar, vilken browser som används) eller för att se om mottagaren har mottagit viss information. “Liknande tekniker” är annan teknik som lagrar information på din enhet eller i din webbläsare på ett sätt som liknar cookies. Du kan själv välja om du vill att cookies placeras eller inte, se mer nedan.

Vilka cookies använder vi?

Sessioncookies” är tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app. “Varaktiga cookies” ligger kvar på din enhet eller i din webbläsare tills du raderar dem eller tills dess att de upphör att gälla. Cookies kan sättas av oss och våra webbplatser/vår affärsplattform och utgör “Förstapartscookies”. Vissa cookies sätts av tredje parter som vi samverkar med, och utgör “Tredjepartscookies”.

Vi har kategoriserat de cookies vi använder baserat på syftet med användningen:

 • Nödvändiga cookies: cookies som är nödvändiga för att kunna använda grundläggande funktioner i våra tjänster, t.ex. cookies som används för autentisering och avtalssignering. Även cookies som hjälper oss att göra våra tjänster och din data trygg och säker faller under denna kategori, t.ex. genom att hjälpa oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Utan dessa cookies fungerar inte våra tjänster.
 • Prestandacookies:cookies som samlar in övergripande analytisk information om hur webbplatsbesökare och användare av vår affärsplattform använder våra tjänster, t.ex. vilka sidor som besöks oftast och om de får felmeddelanden. Dessa cookies används för att förbättra din upplevelse, förbättra prestandan för våra tjänster och ge oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster.
 • Preferenscookies: dessa cookies möjliggör för oss att spara inställningar så att våra webbplatser och affärsplattform minns dina val (t.ex. användarnamn, språk eller region) och ger bättre och mer anpassade funktioner. Dessa cookies kan även användas för att minnas dina ändringar av textstorlek, teckensnitt och andra delar som du kan anpassa.
 • Marknadsföringscookies: vi använder marknadsföringscookies eller web beacons för att anpassa och förbättra din upplevelse på våra webbplatser och i marknadsföringsmail. Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig samt för att mäta effektiviteten i våra annonskampanjer. De placeras oftast ut av reklamnätverk med webbplatsoperatörens tillstånd och används i målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk). De samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse, t.ex. att du har besökt en webbplats, och den här informationen delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer.
 • Automatiserad marknadsföring och uppgifter som du själv lämnar:cookies från våra webbplatser för marketing automation gör att vi kan vara mer relevanta i vår kommunikation med dig. Baserat på uppgifter som du aktivt lämnat, t.ex. via formulär på våra webbplatser, använder vi denna information för att förbättra möjligheten att leverera mer relevant information på webbplatserna och via annonskanaler.

Ändra eller blockera cookies

Du har rätt att välja att vi inte sätter vissa cookies och du kan också ändra dina cookiepreferenser. Om du vill ändra inställningar för cookies, gå till supportsidan för din webbläsare/enhet. Tänk på att vissa av våra funktioner inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies, t.ex. cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster. För de tredjepartscookies som vi använder gäller sådan tredjeparts cookie- och integritetspolicy. Om du inte accepterar att sådana tredjepartscookies används kan du i din webbläsares säkerhetsinställningar ställa in så att tredjepartscookies inte accepteras. Du kan även läsa sådan tredjeparts cookie- och integritetspolicy här:

Du kan också få ytterligare information om cookies här (t.ex. hur du kan hantera och kontrollera användning av cookies): www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu

Uppdateringar och kontakt

Vi uppdaterar denna cookieinformation löpande och uppmuntrar dig därför att läsa den regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur vi använder cookies Om du vill veta mer om vårt arbete med dataskydd är du välkommen att kontakta admin@taxlegal.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2020